NORINCO GROUP>> About Us >
Leadership >

Leadership


Liu Shiquan
Liu Dashan

Chairman
President Board Member
    
 Zhou Jian Zhang Hua Chen Xuechuan 
 Board Member Chief Accountant Chief inspector of the Discipline inspection and Supervision Office 


Zou Wenchao
Li Chunjian
Zhi Yulin
Yan Zhe

Vice President
Vice President
Vice President
Vice President